Gebied Urban 2

Urban 2 is de opvolger van Urban 1 en is een specifiek stedelijk structuurfonds-initiatief van de Europese Gemeenschap opgestart in het kader van de duurzame stedelijke ontwikkeling van probleembuurten binnen de Europese Unie. Het project loopt van 2000 tot 2006 en wordt gefinancierd vanuit het 'Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)'. Algemeen richt Urban 2 zich enerzijds op de promotie van de ontwikkeling en toepassing van vernieuwende ontwikkelingsmodellen voor de sociale en economische regeneratie van probleembuurten. Concreter is vanuit Urban 2 co-financiering mogelijk voor projecten die:

  • de leefomstandigheden verbeteren (bouwblokrenovatie, groencreatie, ...),
  • jobs creëren op de terreinen milieu,
  • cultuur en/of publieke dienstverlening,
  • voorzien in de integratie van achtergestelde groepen via opleiding en training,
  • milieuvriendelijk openbaar vervoersystemen wensen te ontwikkelen,
  • efficiënte energiebeheerssystemen ontwikkelen en gebruik maken van hernieuwbare energie,
  • informatie-technologieën gebruiken.


Urban 2 is in dit verband een regionaal afgebakend programma. Anderzijds heeft het initiatief ook de bedoeling om informatie- en ervaringsuitwisseling met betrekking tot deze materie binnen de Europese Unie te versterken.

Bron: http://europa.eu.int, AG Vespa.