Grondwaterpeil

Het grondwater is in het zuiden van Antwerpen hoog gelegen en daalt in noordelijke richting. Onder natuurlijke omstandigheden stroomt het grondwater naar de Schelde en waterlopen, zoals het Groot Schijn en de Struisbeek. Als gevolg van grondwateronttrekkingen zakt plaatselijk het grondwaterpeil. De kaart is opgesteld aan de hand van gegevens uit het stedelijk grondwatermeetnet, aangevuld met sonderingen geregistreerd in de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). 

Online viewer: http://stadantwerpen.maps.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=949f0df802d24ae2886a230996cbb9b9